Van de familie Makkinje beginnen mijn gegevens met Andries Andriessen Stoelematter die geboren is op 1 mei 1673. Gedacht wordt dat hij geboren is in Naarden, andere bronnen vermelden dat hij afkomstig is uit Den Haag.

Ik heb drie Andries Andriessen gevonden in een publicatie met betrekking tot Schotse soldaten en hun huwelijksinzegeningen in Nederland, in Schotse kerken, die afkomstig zijn uit Den Haag Omstreeks 1630 en 1650; maar een echte link heb ik tot op heden niet kunnen leggen. De Schotse afkomst van deze naam wordt in deze publicatie bevestigd, op het internet wordt van deze afkomst ook melding gemaakt; maar het bewijs daarvoor middels een directe link is bij mijn weten tot op heden niet gelegd. Mocht er personen zijn met gegevens die mij daar bij kunnen helpen dan ben ik daar natuurlijk zeer benieuwd naar.

Document uit Hilversum

In het archief van de erfgooiers bevinden zich een aantal geschriften van Lambert Rijkszoon Lusthigh een Huizer schepen uit het begin van de 18e eeuw die zich zeer interesseerde voor de Gooise en Huizense geschiedenis. Hij heeft veel wetenswaardigheden uit zijn tijd ter "eeuwige memorie" opgeschreven. Zo stelde hij in 1706 een "pertinente lijst" op van vreemdelingen in Huizen. Zo een honderd personen komen op die lijst voor en zij worden uitvoerig omschreven: "Aarent Hendriksz. Kuiper een vreemdeling tot Amsterdam , geboren en van Spakenburg alhier tot Huijsen gekomen, sijn vader was een vreemdeling van Blokziel". Met het opstellen van deze lijst wilde hij voorkomen dat deze mensen of hun nakomelingen ooit aanspraak konden maken op het erfgooiersschap. Voor genealogen van nu vormt de lijst een aanvullende bron voor onderzoek naar de herkomst van hun voorouders.

Andries Andriez Mackinge een stoelematter in den Haagh of elders geboren, sijns voorvaders waren uijt Schotlant, alle sijne soonen,die hij jegenwoordigh nalaar, te weten Andries, Adriaen, Job, Jan en hebben geen regt tot het gebruijck der goijsche gemeente.

In het trouwboek van Huizen staat vermeld:

Andries Andriessen (uit Den Haag), weduwnaar van Cornelia Joppen, trouwt met Willemtien Abrahams, weduwe van Elbert Jansen.